KBC Bežanijska kosa

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Linkovi-Nevladine organizacije

E-mail Print PDF
 


Alternativna akademska obrazovna mreža (AAOM)
URL: http://www.aaen.edu.yu/
Alternativna akademska obrazovna mreža je asocijacija nevladinih i neprofitnih organizacija, čija je osnovna delatnost poboljšanje kvaliteta i promocija društvenog značaja visokog obrazovanja u Srbiji. Cilj Alternativne mreže je da obezbedi dodatno i alternativno poslediplomsko obrazovanje, kao i da aktivno učestvuje u reformi univerziteta, i time doprinese tranziciji ka otvorenom građanskom društvu, tržišnoj ekonomiji i demokratiji.
ADRESA:  Palata Beograd, 16. sprat, Masarikova 5, 11000 Beograd
TEL: (011) 3061-509, 3061-551, 3061-552, 3061-609, 3061-610
FAX: (011) 688-123

Centar za antiratnu akciju
URL: http://www.caa.org.yu/
Službeni web site Centra za antiratnu akciju - na kojem se nalaze sve informacije o radu, tekućim projektima i istorijatu ove nevladine organizacije.
Lokacija: Beograd, Srbija

Centar za prava deteta
URL: http://yu.cpd.org.yu/
Centar za prava deteta je nestranačka, neprofitna i nevladina organizacija čiji je osnovni cilj ostvarivanje Konvencija o pravima deteta. To znači da su aktivnosti Centra usmerene na uvođenje i primenu takvih zakona, politike i prakse koji omogućavaju unapređenje dobrobiti deteta, zaštitu njihovih prava i njihovo puno učešće u društvu.
Lokacija: Beograd, Srbija

Centar za prava manjina
URL: http://www.romastudent.net/cpm
Centar za prava manjina je osnovan u Beogradu aprila 2001. sa ciljem da prati, istrazuje i izvestava o krsenju ljudskih prava Roma i da im obezbedi pravnu pomoc.
Lokacija: Beograd, Srbija

Centar za razvoj neprofitnog sektora
URL: http://www.crnps.org.yu/
Centar za razvoj neprofitnog sektora je nevladina, nezavisna, neprofitna institucija, koja ima ulogu informativno-dokumentacionog, komunikacionog, savetodavnog i istraživačkog centra. On je resursni centar, servis organizacija koja pruža usluge neprofitnim, dobrovoljnim, nevladinim organizacijama u SR Jugoslaviji.
ADRESA: Zmaj Jovina 34, 11000 Beograd
TEL/FAX:  (011)  3283-306, 3283-308, 3283-309

Centar za regionalni odrzivi razvoj
URL: http://www.corr.org.yu/
Resavamo probleme lokalnog razvoja povecavajuci bogatstvo zajednice uz odrzivo koriscenje resursa.
We solve problems of regional development that enrich community through sustainable use of resources.
Lokacija: Beograd, Srbija

Centar za unapređivanje pravnih studija
URL: http://www.cups.org.yu/
Centar za unapređivanje pravnih studija je nevladina, neprofitna, obrazovna i istraživačka organizacija, udruženje pravnika, sociologa, ekonomista i istoričara, osnovana na inicijativu grupe profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Osnovna svrha Centra je da svojim programima, projektima i ukupnom javnom delatnošću doprinosi unapređivanju i praktičnom ostvarenju ideja vladavine prava, moderne tržišne privrede i otvorenog i demokratskog društva.
Lokacija: Beograd

CESID
URL: http://www.cesid.org/
Centar za slobodne izbore i demokratiju je nezavisna, nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija, osnovana sa ciljem sprovođenja ideje domaćeg posmatranja izbora na prostorima SRJ.

Elektronski resurs centar
URL: http://www.nvo-srbija.info/
Aktelnosti u radu nevladinog sektora Srbije, ali i podaci o konkursima i pravnoj regulativo NVO kod nas.
Lokacija: Srbija

Evropski pokret u Srbiji
URL: http://www.emins.org/
Evropski pokret u Srbiji se zalaže za unapređivanje razumevanja, međusobnog upoznavanja i saradnje pojedinaca, zajednica i država na evropskom prostoru i podsticanje svestrane i slobodne komunikacije među njima, pre svega u oblastima kulture, informisanja, privrede i politike. Cilj Evropskog pokreta u Srbiji je učlanjivanje naše zemlje, kao ravnopravnog člana, u sve evropske institucije i organizacije. Njegova osnovna misija je uticanje na javnost u Srbiji da se angažuje u stvaranju demokratskog, višestranačkog društva, u ostvarivanju jednakosti među ljudima i njihovim zajednicama.

Fanovi naučne fantastike Sci-Fi
URL: http://www.sciencefiction.org.yu/
samo za fanove naucne fantastike-linkovi,arhiva,price,fanzin,konkursi,edukacija,multimedija
Lokacija: Beograd, Srbija

Fond za humanitarno pravo
URL: http://www.hlc.org.yu/
Oficijelni sajt Fonda za humanitarno pravo. FHP ima kancelarije u Srbiji, Crnoj Gori, Vojvodini i na Kosovu. Na sajtu postoje saopštenja, izveštaji i publikacije Fonda u poslednje dve godine.
Lokacija: Beograd,Jugoslavija

Fond za mikro-razvoj
URL: http://www.mdf.org.yu/
"Fond za mikro-razvoj" (FMR) je nestranačko, nevladino, neprofitno udruženje građana čija je misija unapredjenje socio-ekonomskih aspekata životnog standarda ekonomski aktivnog i siromasnog stanovništva u Srbiji sa fokusom na mikro-finansijske aktivnosti. Fond za mikro-razvoj (FMR) sprovodi programe koji za cilj imaju kreiranje stalnog zaposlenja kroz odrzive male biznise ekonomski aktivnog stanovnistva Juzne i Centralne Srbije, i to kroz mikro-zajmove, strucno osposobljavanje i socio-ekonomske programe. FMR je osnovan kao udruzenje gradjana 2001.
Lokacija: Beograd, Kraljevo, Niš, Užice

Forum NVO- Kraljevo
URL: http://www.forumnvo.org.yu/
Web site Foruma nevladinih organizacija iz Kraljeva. Prezentirane su aktivnosti, vesti, projekti, donatori, baze podataka medjunarodnih i lokalnih NVO u kraljevackom regionu.
Lokacija: Kraljevo, Srbija

Forum za bezbednost i demokratiju
URL: http://www.fbd.org.yu/
Zvaniccni sajt FBD, na kojem se objavljuju saopsstenja, analize, projekti i drugi dokumenti o radu FBD, prevashodno iz domena demokratizacije i afirmacije civilne kontrole u sektoru bebednosti
Lokacija: Beograd, Srbija

Grupa "Hajde da..."
URL: http://www.hajdeda.org.yu/
Grupa "Hajde da..." je pokrenuta od strane mladih stručnjaka u polju primenjene psihologije koji su želeli da svoja profesionalna znanja iskoriste u cilju osnaživanja pojedinaca i grupa da razvijaju svoje potencijale, odnose sa drugima i drugačijima od sebe i aktivno učestvuju u stvaranju humanije zajednice u kojoj žive. Programi koje je organizacija realizovala tokom ovih godina bazirani su na principima, vrednostima i metodologiji neformalnog obrazovanja. Trenerski tim čini 26 profesionalaca edukovanih kako u domaćim tako i u evropskim institucijama.
Lokacija: Beograd

Grupa 484
URL: http://www.grupa484.org.yu/
Grupa 484 je lokalno udruženje građana, neprofitna , nevladina organizacija osnovana 1995.godine sa ciljem da pruži humanitarnu , pravnu i psihosocijalnu pomoć velikom broju izbeglica koji je tada pristigao u Srbiju. Misija Grupe je pomoć ljudima u nevolji, širenje kulture mira, dijaloga, dogovora, saradnje i nenasilnog rešavanja sukoba kao osnova za izgradnju civilnog društva. Ova nevladina organizacija zalaže se za: jednakost među ljudima i pravo na razičitost, principe solidarnosti, tolerancije, demokratičnosti i odgovornosti i pravo na jednaku šansu za sve ljude.
EMAIL: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
ADRESA: Braće Kovač 72/Vl, 11000 Beograd
TEL/FAX:  (011) 459-235, 456-925

Helsinški odbor za ljudska prava u  Srbiji
URL: http://www.helsinki.org.yu/
Helsinški odbor za ljudska prava postoji kao profesionalna organizacija koja se bavi promocijom ideje vladavine prava i zaštite ljudskih prava i punopravan je član Međunarodne helsinške federacije za ljudska prava (IHF) sa sedištem u Beču, Austrija.

Komora mladih Beograd
URL: http://www.jci-beograd.org.yu/
Komora mladih Beograd-Junior Chamber Belgrade je medjunarodna organizacija mladih lidera i preduzetnika. Imamo 200,000 aktivnih JCI clanova i milione pocasnih clanova koji ucestvuju u projektima, konferencijama i seminarima.Sastajemo se, ucimo i razvijamo. Kreiramo pozitivne promene. Ucimo kako da postanemo bolji lideri. Vodimo projekte u oblasti biznisa, razvoja individualnih sposobnosti, društvene zajednice i medjunarodnog razvoja.
Lokacija: Beograd,Srbija i Crna Gora

Liga za ornitološku akciju
URL: http://www.ptica.org/
Liga za ornitološku akciju (LOA) je nezavisna i neprofitna NVO koja mari za ptice za ljude i za prirodu. Misija LOA je zaštita ptica putem zaštite samih vrsta, njihovih staništa i značajnih lokaliteta kroz uključivanje javnosti. Među najznačajnije projekte ubrajamo i međunarodni “Ptice Evrope – status zaštite” (2003) u organizaciji asocijacije BirdLife International, zahvaljujuci kom po prvi put raspolažemo procenama veličina i trendova populacija ptica Srbije za oko 240 vrsta koje kod se nas gnezde, što treba značajno da potpomogne dalju zaštitu. U proleće 2006, LOA je imala preko 70 članova, od akademskih ornitologa, preko studenata biologije do početnika i posmatrača ptica. Za informacije se obratite This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Lokacija: Beograd, Srbija

Naša Srbija
URL: http://www.nasasrbija.org/
Humanitarna organizacija koja, uz pomoć donacija srpske dijaspore, ali i ljudi u Srbiji, brine o ratnoj siročadi poslednjih ratova.
Lokacija: Beograd, Srbija, SCG

NGO Human Urban net
URL: http://dragandudic.tripod.com/
Borba protiv siromastva, pomoc grupama sa posebnim potrebama, rad sa traumatizovanim osobama i grupama,Edukacija osoba za rad na post- traumatskim projektima
Lokacija: Beograd, Srbija

Novosadski humanitarni centar
URL: http://www.nshc.org.yu/
Sajt NSHC-a - domaće, nevladine, neprofitne i dobrotvorne asocijacije solidarnih i edukovanih građana - daje pregled osnovnih aktivnosti organizacije. Socijalno - humanitarni programi NSHC-a su usmereni na prioritete: decu i omladinu, osobe sa invaliditetom, stare, bolesne, izbeglice i raseljene, porodice s gubicima, žrtve torture i nasilja, samohrane roditelje, nezaposlene, beskućnike, obespravljene i osiromašene.
Lokacija: Novi Sad, Vojvodina, Srbija

NVO Toplička inicijativa
URL: http://www.inicijativa.org.yu/
Toplička inicijativa je nevladina organizacija osnovana januara 2001. godine u Prokuplju. Toplička inicijativa se bavi zaštitom ljudskih prava, širenjem međunacionalnog poverenja i razvojem multietničkog društva. Poseban program orijentisan ja na medije, zaštitu novinara kao i ravnopravnost žena.
Lokacija: Prokuplje</< DIV>

Regionalni centar za prigovor savesti
URL: http://prigovor.org.yu/
Stranica nudi konkretnu pomoc svim mladim ljudima koji zatraze prigovor savesti i apliciraju za civilnu sluzbu. Svi zakonski akti i tehnicka procedura je raspoloziva na stranici
Lokacija: Novi Sad, Vojvodina, SCG

Resource Centre Bor
URL: http://www.rcbor.org.yu/
Neprofitna organizacija osnovana od strane CHRIS mreže i Švedskog Helsinškog komiteta za ljudska prava, Beograd
Lokacija: Bor, Srbija

Resource Centre Leskovac
URL: http://www.rcleskovac.org.yu/
Neprofitna organizacija osnovana od strane CHRIS mreže i švedskog Helsinškog komiteta za ljudska prava, Beograd
Lokacija: Leskovac, Srbija

Rotary klub Požarevac
URL: http://www.rotaryclub.org.yu/
Rotary klub Požarevac deo Međunarodne Rotary porodice. Lokalna humanitarna organizacija udruženih poslovnih ljudi Požarevca.
Lokacija: Pozarevac, Srbija, SCG

Sindikat Telekoma Srbija, SO MG Smederevo
URL: http://www.sindikat026.com/
Zanimljivosti vezane za rad Sindikata Telekoma Srbia, na sajtu se nalazi kalkulator za kredite, skoro sve dnevne i mnostvo nedeljnika, slike dece zaposlenih u Telekomu, zakoni, pravilnici, obrasci prezentacije kolega i jos mnogo toga.
Lokacija: Smederevo,Srbija

TANGO
URL: http://tango.org.yu/
TANGO (Technical Assistance for NGOs) nastoji da kroz treninge, konsultacije i informacionu podršku jača kapacitete NVO-a i doprinese razvoju civilnog sektora u Srbiji.
Lokacija: Kragujevac, Srbija

Transparentnost Srbija
URL: http://www.transparentnost.org.yu/
Nevladina organizacija Transparentnost Srbija, specijalizovana za borbu
protiv korupcije
Lokacija: Beograd Srbija

Udruzenje Veza
URL: http://www.udruzenjeveza.org.yu/
Internet prezentacija Udruzenja izbjeglica iz BIH i Hrvatske "Veza" Kursumlija
Lokacija: Kursumlija, Srbija

VelikiMali
URL: http://www.velikimali.org/
Rad NVO VelikiMali usmeren je na zaštitu i promociju prava dece sa ometenostima, kroz razvijanje socijalnog modela podrške i kvalitetnog uključivanja u život lokalne zajednice
Lokacija: Pančevo, SCG

Žene u crnom
URL: http://www.zeneucrnom.org.yu/
ADRESA: Jug Bogdanova 18/5, 11000 Beograd
TEL/FAX: (011) 623-225
Prvi javni protest protiv rata održan je 9. oktobra 1991. To je bio protest protiv nacionalističko-militarističkog režima koji je vladao Srbijom, etničkih čišćenja i protiv svih vidova diskriminacije. Protest se odvijao u tišini, ćuteći u crnini. Crnina simbolizuje žalost zbog svih znanih i neznanih žrtava rata i drugih oblika nasilja. Nakon smene režima ova nevladina organizacija nalazi se u posve novoj situaciji, javna aktivnost se obnavlja i intenzivira, njihove skupove prate i državni mediji, stiže i važno međunarodno priznanje: Milenijumska nagrada UNIFEM-a uručena 8. marta 2001. u Njujorku, nominacija (zajedno sa Ženama u crnom iz Izraela) za ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir…
Institucije Evropske Unije
Evropski parlament
URL: http://www.europarl.eu.int/
Evropski parlament (European Parliament - EP) cini 626 predstavnika direktno izabranih na izborima u zemljama clanicama Unije. Predstavnici se biraju na petogodisnji mandat, a zastupaju nezavisne predstavnike i predstavnike stotinak politickih stranaka, koji su uglavnom okupljeni u osam politickih grupacija.  

Evropska komisija
URL: http://europa.eu.int/comm/
Evropska komisija je, uz Evropski parlament, Evropski sud, Savet EU i Evropski savet, jedna od pet najvaznijih institucija Unije. Cini je 20 clanova i predsednik, koji deluju nezavisno od svojih vlada. Clanovi Komisije su ugledni politicari iz drzava clanica. Svaka ima po jednog clana u Komisiji, a Francuska, Italija, Njemacka, Spanija i Velika Britanija po dva 

Savet Evropske unije
URL: http://ue.eu.int/
Savet Evropske unije (Council of the European Union) ili Savet EU (Council of the EU) ili Savet ministara (Council of Ministers) ili skraceno Savet, najvaznije je zakonodavno telo Unije. Okuplja ministre spoljnih poslova zemalja clanica ili resorne ministre (zavisno od teme o kojoj se odlucuje), a ucestalost okupljanja zavisi od problematike o kojoj se raspravlja.  

Evropski sud
URL: http://curia.eu.int/
Evropski sud (Court of Justice of the European Community) nadgleda postovanje prava u tumacenju i primeni Osnivackih ugovora i akata institucija i drugih tela Zajednice (Unije). Sediste mu je u Luksemburgu, a cini ga 15 sudija i 9 nezavisnih advokata (Advocates General).  

Evropski revizijski sud
URL: http://www.eca.eu.int/
Evropski revizijski sud (European Court of Auditors) kontrolise prihode i rashode Unije i dodelu budzetskih sredstava. Sediste Suda je u Luksemburgu. Sud cini 15 sudija revizora, po jedan iz svake drzave clanice Unije, koje imenuje Savet ministara.  

Evropska investiciona banka
URL: http://www.eib.org/
Evropska investiciona banka - EIB (European Investment Bank) finansijska je institucija EU sa sedistem u Luksemburgu. Njena uloga je da osigura sredstva za kapitalne investicije vezane za razvoj i integraciju Unije. 

Evropska banka za obnovu i razvoj
URL: http://www.ebrd.com/
Evropska banka za obnovu i razvoj - EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) osnovana je 1991. godine di bi pomoga strukturne reforme, tranziciju ka trzisnoj privredi i razvoj preduzeca i infrastrukture u zemljama bivseg Istocnog bloka. Sediste je u Londonu, a cini je 60 clanica (58 drzava, EZ i EIB).  

Evropski investicioni fond
URL: http://www.eif.org/
Evropski investicioni fond - EIF (European Investment Fund) novo je telo Unije, sa sedistem u Luksemburgu. Njegovi su deonicari Evropska investiciona banka, Komisija EU i ostale evropske finansijske institucije, koje se sastaju dva puta godinisnje.  
Evropska centralna banka
URL: http://www.ecb.int/
Evropska centralna banka - ECB (European Central Bank) sa sedistem u Frankfurtu u Nemackoj pocela je da radi 1. januara 1999, uporedo s uvodjenjem trece faze monetarne unije. 

 


 
Zakoni...

Vodiči Dobre Kliničke Prakse

Vodiči...
Vasa Pisma..

Posetilaca na sajtu

We have 9 guests online

Druge Ustanove...
Zdravstveni Savet Srbije...

Za Zaposlene u KBC B.Kosa


Untitled-2.gif